Perfect storm of environmental and economic collapse closer than you think

Jonathon Porritt

Guardian

Green measures have to be at the heart of any financial rescue packages if we are to avoid catastrophe

A "perfect storm" of food shortages, scarce water and high-cost energy will hit the global economy before 2030, said the government's chief scientific adviser, John Beddington, last week. Factor in accelerating climate change and this lethal cocktail leads to public unrest, cross-border conflict and mass migration – in other words, an economic and political collapse that will make today's economic recession seem very tame indeed. But though I totally agree with John Beddington's analysis, I think he's got the timing wrong. This "perfect storm" will hit much closer to 2020 than 2030.

It may seem inappropriate – callous even, with unemployment at the two million mark in the UK – to be inviting people to get worked up about some possible economic collapse in the future. But if we are to avoid that ultimate recession, from which there will be no conventional recovery in a normal boom-and-bust cycle, then we have to start thinking about today's recession in a completely different way. Both in terms of our analysis of underlying causes and appropriate remedies.

On the analysis front, people seem blind to the fact that the causes of the economic collapse are exactly the same as those behind today's ecological crisis – and behind accelerating climate change in particular. As Adair Turner's first report as chair of the Financial Services Authority (FSA) demonstrates, the neo-liberal obsession with deregulation has done untold damage to capital markets. But people should understand that the same deregulatory fervour has caused untold damage to the natural environment, all around the world, for the past 20 years or more.

It's exactly the same when one looks at the unholy trinity that has made today's capital markets so spuriously dynamic: mispricing of risk, misallocation of capital, and misalignment of incentives. Catastrophic impacts on markets; catastrophic impacts on the environment.

And then there's the debt issue. Governments have systematically stoked up levels of personal and national debt (including insane asset bubbles in housing, land and property) explicitly to force-feed high levels of economic growth. We will all be paying off those financial debts for decades to come.

On the environment front, as our financial debts have built up, so have our debts to nature – in terms of the unsustainable depletion of natural resources, measured by the loss of topsoil, forests, fresh water and biodiversity. Everybody knows that liquidating capital assets to fuel consumption is crazy but nobody seems to know how to stop it.

There is a simple conclusion here: the self-same abuses of debt-driven "casino capitalism" that have caused the global economy to collapse are what lie behind the impending collapse of the life-support systems on which we all ultimately depend.

As regards appropriate remedies, the link between today's recession and the perfect storm that awaits us in 2020/30 couldn't be clearer: sort out today's calamity by investing in infrastructure and technologies to help avoid tomorrow's infinitely worse calamity. In other words, a massive "green recovery package" along the lines we are now seeing in the US, South Korea and other European countries, focusing on energy efficiency, renewables, smart energy grids, new transportation solutions and so on.

The government is sort of interested in this, with lots of very eloquent words about a new low-carbon industrial strategy. But as the Sustainable Development Commission has pointed out, the percentage of the total recovery-based expenditure devoted in the UK to this kind of "sustainable new deal" to date is derisory. It's about 7% as opposed to 80% in South Korea, for instance. We simply have to ensure that the unsustainable elements in today's recovery package (such as the useless VAT giveaway) do not overwhelm the low-carbon, sustainable elements.

But the commission has gone even further than this by raising the whole issue of economic growth. Is it possible to avoid the "ultimate recession" if all we are doing is trying to get back as fast as possible to the same old "economic growth at all costs"? In a report to be published next week (provocatively entitled Prosperity without growth?), the SDC urges politicians of all parties to get serious about the very real limits to growth we're running up against today – both social and environmental.

Politicians serve us ill by disconnecting their policies for economic recovery from what has to happen very urgently indeed if we are to avoid the horrors of accelerating climate change and the kind of "perfect storm" that the chief scientific adviser is flagging up as inevitable – unless we fundamentally change the rules of the growth game.

• Jonathon Porritt is founder director of Forum for the Future and author of Living Within Our Means: Avoiding the Ultimate Recession. He is also chairman of the UK Sustainable Development Commission.

accelerate - przyspieszać

asset bubble - bąbel cenowy (sudden and dangerous rise in the price of an investment or security)

boom-and-bust - hossa i bankructwo

callous - bezduszny

depletion - uszczuplenie

derisory - śmiechu wart

expenditure - wydatek, zużycie

explicitly - wyraźnie

fervour - ferwor, zapał

impend - grozić, zbliżać się

incentive - zachęta, bodziec

lethal - śmiertelny

misalignment - niewłaściwe uszeregowanie

misallocation - niewłaściwe przydzielanie, niewłaściwe kredytowanie

mispricing - niewłaściwe wycenianie

remedy - lekarstwo

scarce - niewystarczający

spuriously - nieprawdziwie

stoke (up) - podsycać; dokładać do

tame - nudny, nieciekawy; uległy

topsoil - warstwa uprawna, górna warstwa gleby

unholy trinity - od: holy trinity (trójca święta); nieświęta trójca

unsustainable - niezrównoważony

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

APOSTROF (')

Apostrof służy do trzech zasadniczych celów:I. Zastępuje w zapisie jedną lub więcej ze specjalnie opuszczonych liter. Najczęściej używa się apostrofu do zaznaczenia pominiętych celowo liter w ściągnię...

LICZEBNIKI TRADYCYJNE

Poza liczebnikami uwzględnionymi w haśle LICZEBNIKI – LISTA (opartymi na używanym powszechnie systemie dziesiętnym) w języku angielskim spotykane są czasem także liczebniki tradycyjne. Odpowiada...

WHOLE czy ALL

Słowo „whole” ma swój polski odpowiednik w wyrazie ‘cały’:(1) The whole story he told me turned out to be true. Cała historia, którą mi opowiedział, okazała się prawdziwa. (2) ...

INVENT czy DISCOVER

“Discover” odpowiada w miarę ściśle, zarówno pod względem znaczenia, jak i składni, polskiemu czasownikowi ‘odkryć’ w jego sensie przenośnym. Opisuje on sytuację, w której dowi...

CZASOWNIKI O DWÓCH DOPEŁNIENIACH

Po niektórych czasownikach mogą występować dwa dopełnienia. Istotna jest ich pozycja w zdaniu. Zazwyczaj pierwsze z nich to określenie osoby (w języku polskim odpowiada mu wyrażenie w celowniku), a dr...

MISPLACE czy DISPLACE

Czasownik "displace" oznacza 'zastępować', np.:(1a) In modern cuisine cream is being displaced by yoghurt.We współczesnej kuchni śmietana jest zastępowana jogurtem.(1b) *In modern cuisine cream is...

MATHEMATICS oraz ARITHMETIC

Te nazwy przedmiotów szkolnych, które pochodzą z greki i łaciny, mają zazwyczaj w języku angielskim zakończenie „-cs” (np. „mathematics” ‘matematyka’, „physic...

ŻADEN – NONE OF czy NO

Wyrazom “no” i “none of” użytym tak jak w przykładach (1-2) odpowiada w języku polskim słowo ‘żaden’:(1) She had no coat on, although it was freezing cold.Nie miała...

NEED - RÓŻNE UŻYCIA

Słowo "need" może występować jako czasownik modalny o znaczeniu 'musieć' (lub jako typowy czasownik o znaczeniu 'potrzebować, wymagać'."Need" użyte jako zwykły czasownik przyjmuje końcówkę "-...

TRYB ROZKAZUJĄCY

Tryb rozkazujący służy formułowaniu poleceń oraz rozkazów. Uchodzi on w języku angielskim za znacznie bardziej nieuprzejmy niż w polszczyźnie, a większość prósb, poleceń i rozkazów wypowiadana jest po...

THROUGH, ACROSS, czy ALONG

Przyimek „across” ‘przez’ używany jest w do opisania ruchu po powierzchni, przemierzania jakiegoś obszaru np.:(1) Columbus sailed across the Atlantic. Kolumb żeglował przez Atl...

Future Perfect Continuous

Czasu przyszłego uprzedniego ciągłego (“future perfect continuous”) używamy, chcąc powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą długotrwałe wykonywanie jak...

MARTWY - OKREŚLENIA

W języku angielskim istnieje kilka określeń, które odnoszą się do tego, co martwe, nieżywe lub obumarłe, zarówno w przypadku śmierci biologicznej, zwłaszcza ludzi i zwierząt, jak i wtedy, gdy mówimy p...

BATH - określenia

Polakom wiele trudności sprawia poprawne użycie wyrazów „bath” i „bathe”. Wynika to z kilku przyczyn – przede wszystkim słowa te brzmią podobnie i mają podobne znaczenie...

AS, BECAUSE, SINCE - UZASADNIANIE

\"As" i "because" stosujemy podobnie do polskich słów 'ponieważ', 'gdyż', 'bo'. Po "as" i "because" wprowadzamy zdanie opisujące przyczynę zdarzenia. W przeciwieństwie do języka polskiego...

CHILDISH czy CHILDLIKE

Przymiotnik "childish" można tłumaczyć na język polski w następujący sposób: 'dziecięcy', 'jak u dziecka', 'przypominający dziecko' itp.(1) His childish voice was barely audible.Jego dziecięcy...

DEMONSTRATION czy MANIFESTATION

Wyraz “manifestation” oznacza ‘przejaw’, np.:(1) These mistakes are a manifestation of the minister’s incompetence.Te błędy są przejawem niekompetencji ministra.Rzeczowni...

IF czy WHETHER

Wyraz "whether" to odpowiednik polskiego 'czy'. Nie występuje jednak na początku pytań typu 'Czy widziałeś ten film?'. Używa się go natomiast w zdaniach podrzędnych takich jak 'Zastanawiam się...

ON oraz ABOUT w znaczeniu "O"

Częste kłopoty z właściwym użyciem słów „on” i „about” wynikają z tego, iż oba mogą być tłumaczone na język polski jako ‘o (czymś, kimś)’. Pierwsze z nich sugeruje bardziej formalny, naukowy wymiar ...

DOPEŁNIACZ SAKSOŃSKI

Chcesz swobodnie posługiwać się językiem angielskim?Angielski MultiPakiet to kompleksowy kurs dla osób rozpoczynających naukę lub podejmujących ją po przerwie.Sprawdź teraz >> D...

AFTER – kiedy znaczy ‘POR…

Niektóre użycia słowa „after” jako przyimka znaczącego ‘po’ są bardzo zbliżone do polskich – szczególnie te, które odnoszą się do następstwa w czasie, a nie przestrzeni, ...

PORUSZANIE SIĘ - WYRAŻENIA

W języku angielskim występuje bardzo wiele określeń odnoszących się do sposobu chodzenia. Często napotkać je możemy, zdając różnego rodzaju egzaminy językowe (zwłaszcza “Certificate in Advanced ...

Czasy przyszłe w przeszłości

Czynności i sytuacje, które w danym momencie w przeszłości postrzegane były jako przyszłe, są w języku angielskim opisywane w nieco odmienny sposób niż czynności, które są przyszłe z punktu widzenia t...

Present Simple

W czasie teraźniejszym prostym Present Simple formy czasownika we wszystkich osobach z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej mają taką samą formę, jak bezokolicznik bez słówka to (czyli p...

TELL czy SAY

Czasowniki "say" (czas przeszły "said\", imiesłów bierny "said") i "tell" (czas przeszły "told\", imiesłów bierny "told") tłumaczy się na polski zazwyczaj jako 'mówić' lub 'powiedzieć'.\...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Henry Wadsworth Longfellow -Paul Revere…

Paul Revere\'s Ride Listen my children and you shall hear Of the midnight ride of Paul Revere, On the eighteenth of April, in Seventy-five; Hardly a man is now alive Who remembers that famous day an...

THE LEAP-FROG

THE LEAP-FROG A Flea, a Grasshopper, and a Leap-frog once wanted to see which could jump highest; and they invited the whole world, and everybody else besides who chose to come to see the festiva...

Hasselbaink poised for move as Barcelona…

Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"Graham Hunter in Barcelona and Jon Brodkin Saturday January 18, 2003 Jimmy Floyd Hasselbaink may play his last game for Chelsea at Old Trafford today after Barc...

When Harry Met Sally

Sally: I have it all figured out. It's an eighteen hour trip which breaks down into six shifts of three hours each or alternatively we could break it down by mileage. Sally: There's a...there's a m...

THE TENT OF THE PURPLE MAT

THE TENT OF THE PURPLE MAT The Tent stands on the Mount of Lost Winters, in that bit of hospitable land called the Fair Valley, which is like no other in the North. Whence comes the soft wind tha...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...